Dodatkowe informacje związane ze zobowiązaniami kandydata na opiekuna dydaktycznego

Informacja dotycząca sprawowania opieki dydaktycznej nad stypendystami

Zespół ds. programu stypendialnego informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 14 listopada 2017r. uchwałą nr 2363/226/V/2017 zatwierdził dokumenty konieczne do wdrażania kolejnych etapów realizacji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja, zaś ich zatwierdzenie warunkuje rozliczenie stypendystów i uruchomienie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli, doradców zawodowych i pedagogów szkolnych za sprawowanie opieki dydaktycznej nad stypendystami:

 1. Wzór umowy z Opiekunem dydaktycznym Stypendysty,
 2. Wzór Sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Ucznia.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. dokumentacji.

Zespół ds. programu stypendialnego informuje także, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z definicji personelu projektu zostały wyłączone osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne.
W związku z powyższym, przy realizacji III edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty możliwe jest odstąpienie od weryfikacji następujących elementów:

 • łącznego zaangażowania zawodowego opiekuna dydaktycznego, niezależnie od formy zaangażowania w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w kontekście nie przekraczania 276 godzin miesięcznie;
 • ewidencji godzin pracy zaangażowanych w realizację wszystkich czynności i działań wykonywanych w ramach stosunku pracy lub w oparciu o inne zawarte umowy cywilnoprawne potwierdzających możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach opieki dydaktycznej;
 • protokołu godzin, z którego wynikać będzie zaangażowanie w pracę opiekuna ze stypendystą w wymiarze 2 godzin zegarowych w miesiącu.

Jednocześnie informuję, iż kandydat na opiekuna dydaktycznego stypendysty w dalszym ciągu zobowiązany jest w trakcie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 do:

 • wspierania ucznia / uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne;
 • pomocy w dalszym osiąganiu przez niego zaplanowanych rezultatów;
 • pomocy w realizacji PRU, w tym przede wszystkim wskazanych w nim celów edukacyjnych;
 • monitorowania osiągnięć edukacyjnych ucznia / uczennicy;
 • przygotowania na koniec roku szkolnego 2017/2018 sprawozdania z realizacji PRU i dostarczenia go 
  w terminie wskazanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (15 czerwca 2018r.);
 • prowadzenia przez cały rok szkolny 2017/2018 protokołu zadań w ramach projektu, z którego wynikać będzie zaangażowanie w pracę ze stypendystą w każdym miesiącu;
 • niezwłocznego poinformowania realizatora projektu o zaprzestaniu sprawowania opieki dydaktycznej.

Ponadto kandydat na opiekuna dydaktycznego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III  edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz dokumentacją projektową. W roku szkolnym 2017/2018 musi być zatrudniony w szkole, do której uczęszcza uczeń składający wniosek o przyznanie stypendium, a w przypadku nieprzyznania uczniowi lub uczennicy stypendium nie będzie sobie rościł prawa do zawarcia umowy cywilnoprawnej.

Załączniki
Umowa z opiekunem dydaktycznym [PDF 319,0kB]
Sprawozdanie z realizacji PRU [DOC 1 019,5kB]