Informacja dotycząca naboru wniosków

Dodatkowe informacje związane z naborem wniosków o przyznanie stypendium i udziałem w projekcie Śląskie. Inwestujemy w talenty - II edycja.

Szanowni Państwo.

Zespół ds. programu stypendialnego przypomina, iż nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja rozpocznie się 15 września 2016 r. i będzie trwać do 21 października 2016 r. Prosimy o sukcesywne składanie wniosków w jednym z wyznaczonych miejsc.

Jednocześnie w związku z licznymi pytaniami informujemy, iż:

a) datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do jednego z wyznaczonych miejsc. Wnioski złożone po 21 października 2016 r. nie będą podlegały weryfikacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

b) stypendium otrzyma 600 osób, które znajdzie się na najwyższych miejscach listy rankingowej, tzn. otrzymają najwyższą liczbę punktów w trakcie oceny wniosku. Jeżeli dwoje lub więcej uczniów/uczennic w trakcie oceny merytorycznej otrzyma jednakową łączną liczbę punktów oraz jednakową liczbę punktów w ramach kryterium dodatkowego dotyczącego osiągnięć w olimpiadach/konkursach/turniejach, wniosek złożony wcześniej znajdzie się wyżej na liście rankingowej, co może decydować o otrzymaniu stypendium;

c) przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium wnioskodawcy oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wzorem umowy stypendialnej, wzorem umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej oraz wzorem sprawozdania z realizacji PRU, które są dostępne na stronie
www.efs-stypendia.slaskie.pl.

d) stypendium może otrzymać wyłącznie osoba, która spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe, określone w § 4 ust. 2 Regulaminu, w tym kryterium dotyczące wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego (100% punktów z matematyki oraz co najmniej 97,5% z języka obcego nowożytnego). W przypadku niespełnienia jednego z przedmiotowych kryteriów wniosek zostanie zweryfikowany (oceniony) negatywnie;

e) spełnienie kryterium dodatkowego dotyczącego udziału w olimpiadach/konkursach/ turniejach nie zostanie potwierdzone za pomocą dołączonych dyplomów, a wyłącznie poprzez kopie zaświadczeń wydanych laureatom lub finalistom:

- konkursów tematycznych, przedmiotowych lub interdyscyplinarnych, zorganizowanych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 przez Kuratora Oświaty lub na jego zlecenie (tzw. konkursy „kuratoryjne”, które organizowane są wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych)

lub

- olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, zorganizowanych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 przez szkoły wyższe i inne instytucje naukowe oraz stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne (turnieje mogą dodatkowo być organizowane przez stowarzyszenia i inne organizacje zawodowe).

Dyplomy oraz inne zaświadczenia (uzyskane w konkursach szkolnych, gminnych lub powiatowych, konkursach takich jak m. in. „Kangur”, „Jonasz”, „Omnibus”, „Albus”, "Olimpus" „Bóbr”, „Nudna matematyka”, „Lwiątko”, „Fox”, „Śląski konkurs matematyczny”, a także olimpiadach i zawodach sportowych) nie potwierdzają, zgodnie z Regulaminem, spełnienia kryterium dodatkowego, co oznacza, że nie są brane pod uwagę (punktowane) podczas oceny wniosku;

f) całkowita kwota stypendium winna być wydatkowana w okresie trwania roku szkolnego 2016/2017, tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Wszystkie wydatki rozliczane w ramach stypendium winny być poświadczone fakturami, rachunkami oraz potwierdzeniami wpłaty wystawionymi na Stypendystę, rodzica lub opiekuna prawnego, a także potwierdzeniami przelewów, biletami wstępów oraz komunikacji publicznej;

g) w przypadku korzystania z systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) lub innego systemu elektronicznej karty miejskiej, jako dowód zakupu biletu będą honorowane potwierdzenia przelewów internetowych, potwierdzenia dokonania płatności wygenerowane z rachunku bankowego lub automatu ŚKUP oraz wydruki z historii operacji na karcie miejskiej;

h) w ramach kosztów transportu ponoszonych przez ucznia/uczennicę w związku z dojazdem do szkoły lub na dodatkowe zajęcia nie można uwzględniać kosztów związanych z zakupem paliwa samochodowego;

i) wydatki, które nie mieszczą się w katalogu wydatków określonym w § 8 ust. 3 Regulaminu muszą być obowiązkowo uzasadnione w części VII PRU;

j) opieka dydaktyczna nad stypendystą winna być sprawowana przez cały okres trwania zajęć dydaktycznych w szkole w roku szkolnym 2016/2017, tj. od września 2016 r. do czerwca 2017 r. Jeden opiekun może objąć opieką nie więcej niż siedmiu stypendystów;

k) opiekun dydaktyczny winien przez cały okres sprawowania opieki prowadzić protokół godzin i zadań w ramach projektu, z którego wynikać będzie jego zaangażowanie w pracę ze stypendystą w wymiarze co najmniej 2 godzin zegarowych w miesiącu, poprzez wskazanie dat oraz konkretnych godzin spotkań "od - do" i czynności przeprowadzonych z uczniem/uczennicą. Formularz protokołu godzin i zadań realizowanych przez Zleceniobiorcę ze stypendystą/stypendystką w związku z umową o pełnieniu opieki dydaktycznej w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja znajduje się w części XI sprawozdania z realizacji PRU;

l) praca oraz czynności wykonywane z uczniem w związku z pełnieniem opieki dydaktycznej w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy (...) są dodatkowym wsparciem edukacyjnym uczniów, stanowiącym uzupełnienie działań prowadzonych wobec nich w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole. Oznacza to, iż pełnienie opieki dydaktycznej w ramach projektu nie jest tożsame z prowadzeniem w szkole kół przedmiotowych lub kół zainteresowań. Opieka dydaktyczna nad stypendystami winna być sprawowana niezależnie od pozostałych form wsparcia uczniów, które są realizowane przez nauczycieli w ramach stosunku pracy w szkołach.