Opieka dydaktyczna w roku szkolnym 2015/2016

Informacja dla opiekunów dydaktycznych stypendystów.

Szanowni Państwo.

Wszystkie umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej zostały już sporządzone i są Państwu sukcesywnie przekazywane osobiście w siedzibie Zespołu ds. programu stypendialnego lub pocztą za pośrednictwem firmy InPost Sp. z o. o.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią umowy, zweryfikowanie poprawności danych (adres zamieszkania, nr PESEL), zaparafowanie każdej ze stron i podpisanie w wyznaczonym miejscu, a następnie niezwłoczne odesłanie lub osobiste dostarczenie wszystkich egzemplarzy umowy na adres:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Wraz z umową w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz oznaczonej dopiskiem „oświadczenie o dochodach”, należy dostarczyć oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego” oraz właściwy dla Państwa druk ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA – do pobrania z zakładki Dokumenty i wytyczne).

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż:

  1. zgodnie z treścią § 2 ust. 3 umowy do 1 lipca 2016 roku są Państwo zobowiązani do dostarczenia sprawozdania/sprawozdań z realizacji PRU, przygotowanego wraz ze stypendystą/stypendystami (niemniej jednak prosimy nie zwlekać do ostatniego dnia);

  2. ankiety ewaluacyjne należy rozdać swoim uczniom do wypełnienia, a następnie złożyć je wraz ze sprawozdaniem/sprawozdaniami w terminie do 1 lipca 2016 r.;

  3. rachunek do umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej należy odesłać nie wcześniej, niż ze sprawozdaniem/sprawozdaniami, jednak nie później niż do 15 lipca 2016 r. (§ 3 ust. 8 umowy). W celu uniknięcia sytuacji niepożądanych związanych z nieterminowym rozliczeniem środków zalecamy, by rachunek złożyć wraz ze sprawozdaniem/sprawozdaniami do dnia 1 lipca 2016 r.

Przypominamy również, iż w przypadku niezłożenia rachunku lub sprawozdania/sprawozdań z realizacji PRU, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego nie będzie miał prawnych możliwości wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dydaktycznej. Dlatego też, uprzejmie prosimy o staranne i terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wskazanych w umowie.

Formularz sprawozdania z realizacji PRU, wzór umowy oraz inne dokumenty związane z opieką dydaktyczną znajdują się w zakładce: Dokumenty i wytyczne → Rok Szkolny 2015/2016 → Opieka dydaktyczna.