Podsumowanie naboru wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017r.

Informacja dotycząca zakończenia naboru i złożonych wniosków o przyznanie stypendium.

Szanowni Państwo !

W związku z zakończonym naborem, informujemy, że Zespół ds. Programu Stypendialnego odnotował wpływ 1084 wniosków o przyznanie stypendium. Liczba taka znacznie przekracza liczbę uczniów, którzy będą mogli zostać objęci wsparciem stypendialnym w ramach II edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty. Złożone wnioski są poddawane na bieżąco ocenie formalnej (polegającej m. in. na sprawdzeniu, czy uczeń spełnia wszystkie kryteria wymagane, aby otrzymać stypendium oraz czy dołączono do wniosku wszystkie wymagane dokumenty) i merytorycznej (polegającej na przyznaniu każdemu wnioskowi, który przeszedł ocenę formalną, odpowiedniej liczby punktów). Jednocześnie przypominamy, iż ocenie podlegają wyłącznie wnioski, które wpłynęły do Urzędu do 21 października 2016 r.

Wstępna analiza treści złożonych wniosków pozwala na stwierdzenie, iż jedynie nieznaczna część aplikacji nie będzie spełniać kryteriów obligatoryjnych, warunkujących otrzymanie wsparcia.

W związku z powyższym, o otrzymaniu stypendium decydować będzie miejsce na liście rankingowej i suma punktów otrzymanych za wysokie wyniki edukacyjne (średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych i średnia ocen ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2015/2016) oraz kryteria dodatkowe (osiągnięcia w olimpiadach / konkursach / turniejach, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego).

Należy przypomnieć, że wniosek spełniający kryteria obligatoryjne może zostać oceniony minimalnie na 15, natomiast maksymalnie na 115 punktów. W przypadku osób, których wnioski otrzymają jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie wyższa ilość punktów otrzymana w ramach kryterium dotyczącego osiągnięć w olimpiadach / konkursach / turniejach, a w przypadku osób otrzymujących jednakową liczbę punktów w ramach ww. kryterium, decydująca będzie wcześniejsza data wpływu wniosku do Urzędu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu projektu (§ 6 ust. 12-13).

Ostateczny kształt listy rankingowej znany będzie po ocenie formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych wniosków, w związku z czym Zespół ds. Programu Stypendialnego nie ma możliwości jednoznacznie określić w chwili obecnej, jaka liczba punktów uprawniać będzie do otrzymania stypendium.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż uzyskanie niewielkiej liczby punktów może okazać się niewystarczające do otrzymania stypendium.

Dopełnienie wszystkich obowiązków proceduralnych w związku z oceną wniosków oraz rozstrzygnięcie procesu naboru i przyznanie stypendium powinno nastąpić z początkiem roku 2017.

Prosimy zatem o cierpliwe oczekiwanie na wyniki oceny!

W przypadku konieczności, pracownicy Zespołu ds. Programu Stypendialnego kontaktują się z Wnioskodawcami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, bądź telefonicznie, bazując na danych teleadresowych wskazanych we wniosku.