Projekt stypendialny w roku szkolnym 2017/2018

Informacja dotycząca przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja"

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że na ostatniej sesji, która odbyła się 28 sierpnia 2017 r., Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą nr V/41/4/2017 Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będący podstawowym dokumentem regulującym zasady udzielania stypendiów dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendia w wysokości 500,00 zł miesięcznie udzielane będą przez Zarząd Województwa Śląskiego na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, tzn. za miesiące od września 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Przyjmuje się, iż na zasadach określonych w Regulaminie, stypendium zostanie przyznane 600 uczniom, w szczególności uzdolnionym w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.

W stosunku do Regulaminu, który obowiązywał w trakcie trwania II edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” najważniejsze wprowadzone zmiany są następujące:
a) dostosowano terminologię do reformy systemu oświaty, której początek wdrażania zaplanowano na 1 września 2017 r.,
b) zmodyfikowano kryterium dodatkowe dotyczące uzyskania tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125, z późn. zm.). W ramach przedmiotowego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT.

Ogłoszenie informacji o terminie naboru wniosków planowane jest na wrzesień 2017 r., kiedy to także opublikowane zostaną wszystkie dokumenty niezbędne do aplikowania o stypendium.

Zachęcamy więc Uczniów, Nauczycieli i Rodziców do monitorowania zamieszczanych na stronie informacji oraz do rozpowszechniania informacji o projekcie.

Załączniki
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja [PDF 412,1kB]