Projekt stypendialny w roku szkolnym 2020 / 2021

Informacja dotycząca przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja"

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr VI/22/10/2020, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, stanowiący podstawowy dokument regulujący zasady przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Stypendia będą przyznawane na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021. Wypłacane w formule jednej transzy w wysokości  5 000,00 zł, tj. 500,00 zł za każdy miesiąc zajęć czyli od września 2020 roku do czerwca 2021 roku.

Przyjęto, iż na zasadach określonych w Regulaminie, stypendium zostanie przyznane uczniom szkół ponadpodstawowych, uzdolnionym w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.

W stosunku do Regulaminu, który obowiązywał w trakcie trwania poprzedniej V edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, zostały wprowadzone między innymi następujące zmiany:

  1. Wprowadzono możliwość złożenia Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami przy wykorzystaniu darmowej platformy elektronicznej ePUAP, którą rekomenduje się jako najsprawniejszy i najbezpieczniejszy sposób przekazania dokumentów,
  2. Zmieniono wymaganą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na zakończenie roku szkolnego,
  3. Zmodyfikowano sposób przyznawania punktów za średnie ocen,
  4. Zmodyfikowano sposób przyznawania dodatkowych punktów za kryteria dodatkowe,
  5. Wprowadzono możliwość uzyskania dodatkowych punktów za posiadanie, w roku szkolnym 2019/2020, zezwolenia na uczestnictwo, ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych, lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych,
  6. Wycofano kryterium dotyczącego niepobierania innego stypendium za wyniki w nauce,
  7. Wycofano kryterium dotyczące wychowywania się w rodzinie wielodzietnej.

 

Zachęcamy Uczniów, Nauczycieli i Rodziców do zapoznania się z  informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej https://efs-stypendia.slaskie.pl/oraz ich dalszego rozpowszechniania.

Załączniki
Regulamin przyznawania stypendium [PDF 503,7kB]
Regulamin przyznawania stypendium [DOCX 875,2kB]
Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium [PDF 147,5kB]
Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium [DOCX 24,1kB]