Przyznano stypendia w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja

Informacja dotycząca wyników naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2016/2017.

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja.

Wnioski o przyznanie stypendium na liście rankingowej zostały ułożone w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Zgodnie z Regulaminem projektu, w przypadku osób, których wnioski w wyniku oceny merytorycznej otrzymały jednakową liczbę punktów, o kolejności zadecydowała liczba punktów uzyskana za posiadane tytuły laureata i/lub finalisty oraz data wpływu wniosku.

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie stypendium w sumie wpłynęły 1082 wnioski, w tym:

- 1082 wnioski podlegały ocenie formalnej. W przypadku stwierdzenia we wniosku możliwych do usunięcia braków formalnych, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do jednorazowej korekty w wyznaczonym terminie;

- 1048 wniosków oceniono pozytywnie pod względem formalnym i poddano ocenie merytorycznej, zgodnie ze szczegółową punktacją określoną w § 6 ust. 8 Regulaminu;

- 29 wniosków nie spełniło wymogów formalnych (brak spełnienia obowiązkowych kryteriów formalnych lub brak złożenia poprawnego uzupełnienia stwierdzonych braków formalnych w terminie);

- 5 Wnioskodawców zrezygnowało z ubiegania się o przyznanie stypendium.

Stypendia zostały przyznane łącznie 600 uczennicom i uczniom. Uczennice oraz uczniowie, którym stypendium zostało przyznane, zostaną w najbliższym czasie poinformowani o tym fakcie pisemnie wraz z podaniem dodatkowych informacji niezbędnych do podpisania umowy stypendialnej. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym wypłaty stypendium.

Po zawarciu wszystkich umów stypendialnych, Zespół ds. programu stypendialnego nawiąże pisemny kontakt z opiekunami dydaktycznymi stypendystów, w celu zawarcia z nimi umów o pełnieniu opieki dydaktycznej.

Dodatkowo w odniesieniu do osób wskazanych na liście rankingowej na poz. od 601 do 621 Zarząd Województwa Śląskiego zarekomendował przyznanie imstypendium, umożliwiając otrzymanie wsparcia stypendialnego przez wszystkie osoby, których wnioski uzyskały podczas oceny merytorycznej 43 punkty. Wymaga zaznaczenia, iż przyznanie dodatkowych stypendiów jest uwarunkowane zwiększeniem wartości projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja. Aktualnie trwają czynności formalne mające na celu dokonanie stosownych zmian w budżecie projektu. Po ich ukończeniu wszczęta będzie mogła zostać procedura zawierania umów stypendialnych dotyczących dodatkowych 21 stypendystów.

Wszystkim uczennicom i uczniom, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!