Stypendia rozwijają talenty!

Zakończono III edycję projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Referatu Realizacji Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z końcem lipca br. z sukcesem zakończyli III edycję projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty. Celem projektu było wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów/uczennic gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych. Budżet projektu był niebagatelny i wynosił ponad 4,6 mln zł.

Stypendia w wysokości 5 000 zł zostały przyznane dla 627 uczniów i uczennic na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy) w roku szkolnym 2017/2018.  Otrzymana pomoc finansowa pozwoliła na rozwój pasji i zainteresowań stypendystów, na pogłębienie ich wiedzy, opłacenie dodatkowych zajęć i korepetycji, często również na doskonalenie znajomości języków obcych poprzez wyjazdy na zagraniczne obozy językowe i edukacyjne. Wielu stypendystów miało możliwość doposażenia miejsca domowej nauki, zakupu sprzętu komputerowego, materiałów potrzebnych do nauki, pokrycia kosztów uczestnictwa w turniejach i olimpiadach.

Każdy stypendysta w czasie pobierania stypendium podlegał opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego. Celem tej opieki było przede wszystkim wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium  na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. Opiekunowi dydaktycznemu za właściwe wykonywanie swoich obowiązków przysługiwało wynagrodzenie w wysokości maksymalnie 1 000 zł. Opieka dydaktyczna mogła być sprawowana nad nie więcej niż siedmioma stypendystami.

Wsparcie w ramach projektu ukierunkowane było na rozwój kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie dzięki swojej ciężkiej pracy i wytrwałości przyczynili się do osiągnięcia zamierzonych celów i wskaźników projektu, jednocześnie zdobywając i pogłębiając kompetencje kluczowe.

Zrealizowany projekt to inwestycja w młodych i ambitnych ludzi, która z pewnością zaowocuje w przyszłości. Zdobyta nowa wiedza i umiejętności pomogą w dostaniu się na wymarzony kierunek studiów, a ich dalsze sukcesy z pewnością przyczynią się do rozwoju i promocji Województwa Śląskiego. Wspieranie najzdolniejszej młodzieży stanowi ważny element strategii rozwoju regionu dlatego na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano kolejną edycję projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa  oraz budżetu Województwa Śląskiego.