Nabór wniosków rozstrzygnięty – przyznano stypendia!

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja.

Wnioski o przyznanie stypendium na liście rankingowej zostały ułożone w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Zgodnie z Regulaminem projektu, w przypadku osób, których wnioski w wyniku oceny merytorycznej otrzymały jednakową liczbę punktów, o kolejności zadecydowała liczba punktów uzyskana za posiadane tytuły laureata i/lub finalisty oraz data wpływu wniosku.

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie stypendium w sumie wpłynęło 535 wniosków, w tym:

- 2 wnioski zostały złożone po wyznaczonym terminie i zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu pozostały bez rozpatrzenia.

- 533 wnioski podlegały ocenie formalnej. W przypadku stwierdzenia we wniosku możliwych do usunięcia braków formalnych, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do jednorazowej korekty w wyznaczonym terminie. Łącznie wystosowano 21 pisemnych wezwań do uzupełnienia wniosku.

- 460 wniosków oceniono pozytywnie pod względem formalnym i poddano ocenie merytorycznej, zgodnie ze szczegółową punktacją określoną w § 6 ust. 8 Regulaminu.

- 73 wnioski nie spełniły wymogów formalnych w zakresie uzyskanego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub z egzaminu gimnazjalnego, przez co zostały ocenionego negatywnie.

Jednocześnie przypominamy, iż na liście rankingowej mogą znaleźć się jedynie osoby, których wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym. W myśl postanowień Regulaminu, nie ma możliwości przyznania stypendium osobom, których wnioski złożono po terminie (zgodnie z §5 ust. 3 obowiązywała data wpływu do jednego z wyznaczonych miejsc), a także uczniom, którzy nie spełnili wszystkich kryteriów obowiązkowych, określonych w §4 ust. 2.

Uczennice oraz uczniowie, którym stypendium zostało przyznane i znajdują się na liście rankingowej, zostaną w najbliższym czasie poinformowani o tym fakcie pisemnie wraz z podaniem dodatkowych informacji niezbędnych do podpisania umowy stypendialnej. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym wypłaty stypendium.

Po zawarciu wszystkich umów stypendialnych, Zespół ds. programu stypendialnego nawiąże pisemny kontakt z opiekunami dydaktycznymi stypendystów, w celu zawarcia z nimi umów o pełnieniu opieki dydaktycznej.

Wszystkim uczennicom i uczniom, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!

Lista rankingowa stypendystów w roku szkolnym 2015/2016