Ocena formalno-merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium

Trwa ocena formalno-merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium w ramach V edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Szanowni Państwo!

W związku z zakończonym naborem w ramach V edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty", informujemy, że Zespół ds. Programu Stypendialnego odnotował wpływ ponad 1600 wniosków o przyznanie stypendium.

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W przypadku stwierdzenia uchybień/błędów, pracownicy Zespołu ds. programu stypendialnego na bieżąco wysyłają wezwania o uzupełnienie wniosków stypendialnych za pomocą poczty elektronicznej.

Zwracamy się z prośbą do Wnioskodawców o bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej.  W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących wezwania prosimy o kontakt: https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/dane_kontaktowe

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendiów, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w złożonej dokumentacji aplikacyjnej, wnioskodawcy przysługuje prawo do jednorazowej korekty możliwych do usunięcia braków formalnych. Warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej jest złożenie prawidłowo uzupełnionej dokumentacji w wyznaczonym terminie.

Rozstrzygnięcie procesu naboru i przyznanie stypendium dla 625 najzdolniejszych uczniów z Województwa Śląskiego planowane jest na I kwartał 2020 roku. Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.