Podsumowanie naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja"

Z przyjemnością informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło aż 535 wniosków o przyznanie stypendium. Złożone wnioski w najbliższym czasie zostaną poddane ocenie formalnej (polegającej m. in. na sprawdzeniu, czy uczeń spełnia wszystkie kryteria wymagane, aby otrzymać stypendium oraz czy dołączono do wniosku wszystkie wymagane dokumenty) i merytorycznej (polegającej na nadaniu każdemu wnioskowi, który przeszedł ocenę formalną odpowiedniej liczby punktów).

W przypadku stwierdzenia we wniosku możliwych do usunięcia braków formalnych, Wnioskodawcy zostaną o tym powiadomieni wraz z prośbą o dokonanie (jednorazowej) korekty we wskazanym zakresie i terminie. Brak jakiejkolwiek informacji będzie oznaczać, że wniosek przeszedł ocenę formalną pozytywnie i zostanie skierowany do oceny merytorycznej lub też został oceniony negatywnie, ze względu na braki niemożliwe do uzupełnienia (takie jak: uzyskanie niewystarczającego wyniku z egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu na zakończenie szóstej klasy, uzyskanie średniej kierunkowej na poziomie niższym niż 5,00, zamieszkiwanie na terenie innego województwa, itp.).

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z postanowieniami Regulaminu przyznawania stypendiów, bezwzględnym warunkiem ubiegania się o stypendium było złożenie wniosku w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze wniosków (obowiązywała data wpływu), dlatego też wnioski złożone po terminie określonym w ogłoszeniu, tj. po 11 grudnia 2015 r., nie będą rozpatrywane (§5 ust. 2 Regulaminu). Na dzień 16 grudnia 2015 r. odnotowano wpływ dwóch wniosków, które ze względu na niedochowanie terminu nie zostaną poddane weryfikacji.

Dopełnienie wszystkich obowiązków proceduralnych w związku z oceną wniosków oraz rozstrzygnięcie procesu naboru i przyznanie stypendium powinno nastąpić do końca lutego 2016 r.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków zostanie w tym czasie zamieszczona na stronie internetowej projektu www.efs-stypendia.slaskie.pl, natomiast uczniowie, którym zostanie przyznane stypendium, otrzymają pisemne powiadomienia wraz z dodatkowymi informacjami koniecznymi do podpisania umowy stypendialnej.

Stypendium zostanie przyznanie 500 pierwszym osobom z listy (tj. osobom, których wnioski otrzymają największą liczbę punktów). Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż na liście rankingowej znajdą się wyłącznie uczniowie, którzy spełnili wszystkie kryteria obowiązkowe, określone w §4 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów.

Po zawarciu wszystkich umów stypendialnych, Zespół ds. programu stypendialnego nawiąże pisemny kontakt z opiekunami dydaktycznymi stypendystów, w celu zawarcia z nimi umów o pełnieniu opieki dydaktycznej.

Serdecznie dziękujemy za okazane zainteresowanie projektem i wszystkie złożone wnioski!