Projekt stypendialny w roku szkolnym 2018 / 2019

Informacja dotycząca przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja"

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. Uchwałą nr V/56/10/2018, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, stanowiący podstawowy dokument regulujący zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendia w wysokości 500,00 zł miesięcznie udzielane będą przez Zarząd Województwa Śląskiego na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, tj. od września 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Przyjęto, iż na zasadach określonych w Regulaminie, stypendium zostanie przyznane 625 uczniom uzdolnionym w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.

W stosunku do Regulaminu, który obowiązywał w trakcie trwania III edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, poniżej przedstawiono najważniejsze wprowadzone zmiany:

  1. Zmodyfikowano kryterium obowiązkowe dotyczące typu szkoły do której uczęszcza uczeń/uczennica. W ramach kryterium obligatoryjne będzie uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (liceum lub technikum).
  2. Zmieniono wartość średniej ocen na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2017/2018) z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,33[1], tj. obligatoryjnie z matematyki, jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę przedmiotu z grupy przedmiotów określonych w Regulaminie.
  3. Zmodyfikowano wymaganą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na zakończenie roku szkolnego. W ramach kryterium obligatoryjne będzie uzyskanie średniej na poziomie co najmniej 5,00 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2017/2018).
  4. Wprowadzono zmiany w ramach obligatoryjnego kryterium dotyczącego niepobierania innego stypendium za wyniki w nauce. W IV edycji obowiązywać będzie kwota 1300,00 zł.
  5. Zmodyfikowano kryterium dodatkowe dotyczące uzyskania tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2017 r. poz. 1580). W ramach przedmiotowego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT uzyskane w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2018/2019.
  6. Wprowadzono nowe kryteria dodatkowe dotyczące: niepobierania stypendium w ramach poprzednich edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty, tj. w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018; statusu rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium. Za spełnianie przynajmniej jednego z powyższych kryteriów uczeń uzyska dodatkowe punkty.
  7. Zrezygnowano z obligatoryjnego kryterium dotyczącego osiągnięcia wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego.


Na drugą połowę września 2018 roku zaplanowano ogłoszenie informacji o terminie rozpoczęcia naboru wniosków oraz udostępnienie wszystkich dokumentów niezbędnych do aplikowania o stypendium.

Zachęcamy Uczniów, Nauczycieli i Rodziców do monitorowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej oraz ich dalszego rozpowszechniania.

[1] W ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00.

Załączniki
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - IV edycja [PDF 444,9kB]
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - IV edycja [DOC 1,1MB]