Projekt stypendialny w roku szkolnym 2019 / 2020

Informacja dotycząca przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja"

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. Uchwałą nr VI/12/9/2019, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, stanowiący podstawowy dokument regulujący zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendia w wysokości 500,00 zł miesięcznie udzielane będą przez Zarząd Województwa Śląskiego na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, tj. od września 2019 roku do czerwca 2020 roku, tj. 10 miesięcy.

Przyjęto, iż na zasadach określonych w Regulaminie, stypendium zostanie przyznane uczniom szkół ponadpodstawowych, uzdolnionym w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.

W stosunku do Regulaminu, który obowiązywał w trakcie trwania poprzedniej IV edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, wprowadzone najważniejsze zmiany:

  1. Zmodyfikowano kryterium obowiązkowe dotyczące typu szkoły do której uczęszcza uczeń/uczennica. W ramach kryterium obligatoryjne będzie uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (liceum lub technikum) na terenie województwa śląskiego.
  2. Zmieniono wymaganą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na zakończenie roku szkolnego. W ramach kryterium obligatoryjne będzie uzyskanie średniej na poziomie co najmniej 5,25 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2018/2019).
  3. Wprowadzono zmiany w ramach obligatoryjnego kryterium dotyczącego niepobierania innego stypendium za wyniki w nauce. W V edycji obowiązywać będzie kwota 1 240,00 zł.
  4. Zmodyfikowano sposób przyznawania dodatkowych punktów za kryterium dodatkowe dotyczące uzyskania tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2017 r. poz. 1580). W ramach przedmiotowego kryterium honorowane będzie każde przedłożone zaświadczenie finalisty lub laureata dotyczące przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych (w zakresie języków obcych nowożytnych) lub ICT uzyskane w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2019/2020.

Zachęcamy Uczniów, Nauczycieli i Rodziców do monitorowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej oraz ich dalszego rozpowszechniania.

Załączniki
Regulamin przyznawania stypendiów [PDF 406,0kB]
Regulamin przyznawania stypendiów [DOC 964,0kB]