Projekt stypendialny w roku szkolnym 2022/2023

Zdjęcie z paragrafami Paragrafy

Informacja dotycząca przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja"

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. Uchwałą nr VI/46/9/2022, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, stanowiący podstawowy dokument regulujący zasady przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2022/2023. Wypłacane w formule jednej transzy w wysokości 5 000,00 zł, tj. 500,00 zł za każdy miesiąc zajęć, tj. od września 2022 roku do czerwca 2023 roku.

Przyjęto, iż na zasadach określonych w Regulaminie, stypendium zostanie przyznane uczniom szkół ponadpodstawowych, szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczących się na terenie województwa śląskiego.

W stosunku do Regulaminu, który obowiązywał w trakcie trwania poprzedniej VI edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, zostały wprowadzone między innymi następujące zmiany:

  1. Zmieniono wymaganą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na zakończenie roku szkolnego tj. dla uczniów/uczennic klas 1 średnia na poziomie co najmniej „5,51”, dla uczniów/uczennic klas pozostałych, tj. klas 2-5 średnia na poziomie co najmniej „5,18”.
  2. Zmieniono wymaganą średnią ocen z trzech przedmiotów kierunkowych dla uczniów/uczennic klas 1 średnia na poziomie co najmniej „5,67”, dla uczniów/uczennic klas pozostałych, tj. klas 2-5 średnia na poziomie co najmniej „5,33”.
  3. W przypadku wybrania przedmiotu kluczowego z grupy przedmiotów informatycznych, nie wymienionych w Regulaminie (§ 1 ust. 15), do Wniosku należy załączyć zaświadczenie lub inny dokument wydany przez Dyrektora Szkoły, potwierdzające/y, że dany przedmiot jest przedmiotem informatycznym.

Zachęcamy Uczniów, Nauczycieli i Rodziców do zapoznania się z  informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej https://efs-stypendia.slaskie.pl/oraz ich dalszego rozpowszechniania.


Załączniki
Regulamin przyznawania stypendiów [PDF 412,9kB]
Regulamin przyznawania stypendiów [DOCX 964,3kB]
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Katalog wydatków kwalifikowanych [PDF 164,0kB]
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Katalog wydatków kwalifikowanych [DOCX 805,3kB]