Przyznano stypendia w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”

Informacja dotycząca wyników naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2019/2020.

Lista rankingowa obejmuje listę wniosków o przyznanie stypendiów zaakceptowanych pod względem formalnym i ocenionych merytorycznie przez Komisję ds. Oceny Wniosków Stypendialnych.

Lista została ułożona w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej.

Zarząd Województwa planuje przyznać docelowo łącznie stypendia 773 uczniom i uczennicom znajdującym się na ww. Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 773. 

W pierwszej kolejności stypendia zostaną przyznane pierwszym 544 stypendystom, którzy znajdują się na ww. Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 544. 

Pozostałym osobom znajdującym się na Liście rankingowej na pozycjach od 545 do 773, zostanie przyznane stypendium pod warunkiem zwiększenia przez Zarząd Województwa Śląskiego wartości projektu.

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie stypendium w sumie wpłynęło 1619 wniosków. Powołana przez Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, sporządziła Listę rankingową obejmującą grupę 1573 osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie.

Mając na uwadze taką samą ilość punktów i taką samą ilość punktów w ramach tych samych kryteriów dodatkowych, otrzymanych przez uczniów/uczennice oraz równe traktowanie wnioskodawców podjęto działania mające na celu podwyższenie wartości projektu.

Wszystkim uczennicom i uczniom, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!