Przyznano stypendia w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”

Informacja dotycząca wyników naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”, która dostępna jest tutaj. 

Lista rankingowa obejmuje listę wniosków o przyznanie stypendiów zaakceptowanych pod względem formalnym i ocenionych merytorycznie przez Komisję ds. Oceny Wniosków Stypendialnych.

Lista została ułożona w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej.

Zarząd Województwa przyznał stypendia dla 792 uczniów i uczennic znajdujących się na ww. Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 792.

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie stypendium w sumie wpłynęły 1163 wnioski. Powołana przez Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, sporządziła Listę rankingową obejmującą grupę 1125 osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie. 

 

Wszystkim uczennicom i uczniom, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!