Termin naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja"

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres od 1 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r.

Update 04.11.2015 r.

UWAGA! Termin naboru został przedłużony do 11 grudnia 2015 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres:

◄ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

◄ Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

◄ Sekretariatu Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,

ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone po 10 listopada 2015 r. nie będą rozpatrywane.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

a) uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;

b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;

c) uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

- w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych - łącznie 100% punktów z części matematycznej (najwyższy możliwy do uzyskania wynik) oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego (najwyższy możliwy do uzyskania wynik). W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w latach 2013-2014 wynik powinien wynosić 100% wszystkich możliwych do uzyskania punktów (40 pkt);

- w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - łącznie 100% punktów z części matematycznej (najwyższy możliwy do uzyskania wynik) oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (najwyższy możliwy do uzyskania wynik);

d) uzyskanie w roku szkolnym 2014/2015 średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50 oraz średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych, ICT w wysokości co najmniej 5,00;

e) niepobieranie w tym samym czasie innego stypendium finansowanego ze środków publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach Projektu.


Uwaga! Stypendium może otrzymać jedynie osoba, która spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej, w tym również kryterium dotyczące wymaganego wyniku ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.

Swoje szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

- uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju trzeciego stopnia (centralnego)

lub

- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami 32 77 40 423 oraz 32 77 40 424.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną znajdują się poniżej: