Uzupełnienie informacji niezbędnych do zawarcia Umowy stypendialnej

Rozesłano do Wnioskodawców dokumenty dotyczące uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy stypendialnej 

Szanowni Państwo, 

W związku z opublikowaniem Listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium w ramach I naboru Wniosków w roku szkolnym 2020/2021 w VI edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz koniecznością przygotowania umów stypendialnych, do Wnioskodawców rozesłano prośbę dotyczącą Uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy stypendialnej oraz Uzupełnienia danych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w projekcie Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”. 

Wypełnione dokumenty należy przesłać: 

  • za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) podpisując dokument przy użyciu Profilu Zaufanego lub przy pomocy podpisu kwalifikowanego, 

 lub 

  • w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) na poniższy adres:

Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

Każdy z ww. dokumentów przesyłany za pomocą platformy ePUAP musi zostać podpisany przez Wnioskodawcę podpisem elektronicznym. 

Korespondencję można również składać w SKRZYNCE PODAWCZEJ udostępnionej dla klientów Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach od strony ul. Ligonia 46 oraz od strony ul. Jagiellońskiej 25. Wybór tej formy złożenia korespondencji wyklucza potwierdzenie wpływu korespondencji do Urzędu.

Dane są niezbędne do zawarcia przedmiotowych umów stypendialnych i w dalszej kolejności wypłaty stypendium. Brak uzupełnienia danych uniemożliwi podpisanie umowy stypendialnej oraz wypłacenie stypendium.