Ważne! Wprowadzono zmiany w sposobie potwierdzenia Sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Ucznia

Informacja dotycząca możliwości potwierdzenia realizacji PRU przez rodzica/opiekuna prawnego Stypendysty lub pełnoletniego Stypendysty w formie elektronicznej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż prace związane z realizacją projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja" są realizowane na bieżąco.

Obecnie trwa etap dotyczący zbierania dokumentów związanych ze sprawowaniem opieki dydaktycznej nad Stypendystami.

Opiekunowie dydaktyczni są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do Zleceniodawcy (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w terminie do 31 sierpnia 2020 r.(!) sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Ucznia. Dokument ten powinien zawierać podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego Stypendysty lub pełnoletniego Stypendysty, potwierdzający realizację działań związanych z opieką dydaktyczną.

UWAGA: Jednakże w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, iż dopuszczona została możliwość potwierdzenia realizacji PRU przez Wnioskodawcę za pomocą komunikacji elektronicznej, w postaci skanu podpisanego oświadczenia. Skan oświadczenia powinien być przesłany przez opiekuna dydaktycznego Stypendysty wraz ze sprawozdaniem. Dokument można pobrać ze strony:  https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/rok-szkolny-20192020, w zakładce Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie -> OŚWIADCZENIE RODZICA_OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO STYPENDYSTY LUB PEŁNOLETNIEGO STYPENDYSTY. 

Z uwagi na fakt, iż część pracowników Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy
w talenty" obecnie pracuje zdalnie, prosimy aby wszelkie pytania kierować telefonicznie lub na adresy mailowe  – https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/dane_kontaktowe.

 

Zespół ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty"