Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wnioskowania o stypendium oraz uczestnictwa w projekcie

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wnioskowania o stypendium oraz uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2019/2020

1. Czy składając wniosek o przyznanie stypendium decyduje data stempla pocztowego?

NIE. Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do:

- Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46,

lub

- Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40,

lub

- Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

Wnioski można dostarczyć osobiście, bądź nadać w placówce pocztowej operatora publicznego, niemniej jednak dokumenty, które wpłyną na jeden ze wskazanych powyżej adresów po 25 października 2019 r., nie będą podlegały ocenie.

2.
Czy uczeń/uczennica uczęszczający do szkoły podstawowej może ubiegać się o przyznanie stypendium?

NIE. O stypendium mogą ubiegać się jedynie uczniowie szkół ponadpodstawowych - liceów i techników.

3. Czy uczeń będący mieszkańcem województwa śląskiego, uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie innego województwa może ubiegać się o stypendium w ramach projektu?

NIE. Uczęszczanie do szkoły zlokalizowanej na terenie innego województwa niż śląskie uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

4. Czy uczeń niebędący mieszkańcem województwa śląskiego, ale uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie województwa śląskiego może ubiegać się o stypendium w ramach projektu?

TAK.  Aby ubiegać się o stypendium w ramach projektu, wystarczy uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego.

5. Czy należy spełniać wszystkie kryteria obowiązkowe, aby móc otrzymać stypendium?

TAK. Stypendium może zostać przyznane jedynie osobie, która spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe. Niemniej jednak zakłada się przyznanie stypendium dla 625 uczniów/uczennic.

6. Czy uczeń musi spełniać kryteria dodatkowe, aby móc otrzymać stypendium?

NIE. Aby otrzymać stypendium, uczeń/uczennica nie musi spełniać żadnego z kryteriów dodatkowych. Kryteria dodatkowe są dodatkowo punktowane, co w konsekwencji pozwala na uplasowanie się ucznia/uczennicy na wyższym miejscu listy rankingowej. 

7. Czy, i w jaki sposób kserokopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem (świadectwo z zakończenia roku szkolnego 2018/2019, kserokopie zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata/finalisty konkursów, olimpiad i/lub turniejów, itp.) powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem?


TAK.
Kserokopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu przez Wnioskodawcę lub dyrektora szkoły lub innego upoważnionego pracownika szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczał/a uczeń/uczennica lub organ wydający dokument. Potwierdzenie następuje poprzez opatrzenie każdej zapisanej, zadrukowanej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i czytelnym podpisem (podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis)

8. Czy spełnienie kryterium dodatkowo punktowanego, dot. konkursów olimpiad/turniejów będzie potwierdzał dyplom dołączony do wniosku?

NIE. Spełnienie kryterium dodatkowego zostanie potwierdzone wyłącznie poprzez dołączenie zaświadczenia (uzyskanego w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019) wydanego laureatowi lub finaliście przez organizatora konkursu / olimpiady / turnieju, który został zorganizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
 (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko zaświadczenia z konkursów / olimpiad / turniejów związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT.

Dyplomy oraz inne zaświadczenia (uzyskane w konkursach szkolnych, gminnych lub powiatowych, konkursach typu „Kangur”, „Jonasz”, „Omnibus”, „Albus”, „Olimpus" „Bóbr”, „Nudna Matematyka", „Śląski Konkurs Matematyczny" itp.,
a także olimpiadach i zawodach sportowych
), nie potwierdzają spełnienia kryterium dodatkowego, co oznacza, że nie będą one brane pod uwagę (punktowane) podczas oceny wniosku.

9. Jakiego rodzaju otrzymywane inne wsparcie stypendialne wyklucza możliwość uczestnictwa w projekcie?

W V edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty jedno z kryteriów związane jest ze stypendiami otrzymanymi przez ucznia/uczennicę z innych źródeł. W szczególności dotyczy to pochodzącego ze środków publicznych finansowego wsparcia udzielanego za wyniki w nauce. Stypendium w ramach V edycji projektu nie mogą otrzymać osoby, którym przyznano na okres trwania / wypłacono w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 inne stypendium/nagrodę, które spełnia łącznie następujące warunki:

- finansowane jest ze środków publicznych (np. stypendia/nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendia/nagrody udzielane przez samorząd terytorialny, stypendia/nagrody udzielane przez dyrektorów szkół, itp.);

oraz

- udzielone zostało za wyniki w nauce;

oraz

- jego sumaryczna wartość w skali roku szkolnego 2019/2020 przewyższa kwotę 1 240,00 zł, tj. dziesięciokrotność kwoty (10*124,00 zł, o której mowa w § 1  pkt 4 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1497
),

Stypendia/nagrody za wyniki w nauce, finansowane ze środków publicznych, których sumaryczna wartość w skali roku szkolnego wynosi mniej niż 1 240,00 PLN oraz pozostałe formy wsparcia stypendialnego (np. stypendia socjalne i sportowe), nie ograniczają możliwości uczestnictwa w projekcie Śląskie. Inwestujemy w talenty –V edycja, pod warunkiem rozliczania w nich przez Wnioskodawcę innych wydatków, niż te ponoszone w ramach projektu - należy mieć na uwadze zakaz podwójnego finansowania wydatków.

10. Czy stypendium może być wydatkowane na dowolny cel?

NIE. Co do zasady ponoszone wydatki muszą być zgodne z katalogiem wydatków znajdującym się w § 8 ust. 4 Regulaminu oraz  zgodne z celami edukacyjnymi i potrzebami naukowymi ucznia określonymi w Planie Rozwoju Ucznia.

Dopuszcza się możliwość planowania lub ponoszenia wydatków nieuwzględnionych we wspomnianym katalogu pod warunkiem, że będą one służyć realizacji celów określonych w Planie Rozwoju Ucznia, uzyskają akceptację kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty, a także zostaną szczegółowo uzasadnione  w punkcie VI PRU.

Cała kwota stypendium (tj. 5 000,00 zł) winna być wydatkowana w czasie trwania roku szkolnego 2019/2020 (tj. w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.).

Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wszelkie wydatki ponoszone ze środków stypendialnych muszą być ponoszone w sposób efektywny i gospodarny, co oznacza, m. in. konieczność dokonywania zakupów z zachowaniem cen rynkowych.

11. Czy uczestnictwo w poprzednich edycjach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty wyklucza możliwość wnioskowania o stypendium w obecnym roku szkolnym?

NIE. Udział w poprzednich edycjach projektu stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego nie wyklucza możliwości wnioskowania o stypendium w obecnym roku szkolnym w ramach V edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty.

W trakcie obecnego naboru wniosków premiowany będzie fakt niepobierania stypendium w ramach poprzednich edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - osobom spełniającym to kryterium na etapie oceny merytorycznej przyznane zostaną dodatkowe punkty.

12. Czy jeżeli uczestniczyłem w poprzednich edycjach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty mam jakieś ograniczenia w wydatkowaniu stypendium?

TAK. W przypadku Stypendystów, którzy uczestniczyli w poprzedniej edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty, nie jest zasadne planowanie zakupu sprzętu o którym mowa
w § 8 ust. 4 pkt 2 i 3 Regulaminu tożsamego z zakupionym ze środków stypendialnych otrzymanych w ramach poprzedniej edycji projektu, tj. w roku szkolnym 2018/2019.
W szczególności dotyczy to mebli, urządzeń elektronicznych oraz sprzętów komputerowych takich jak monitor, laptop, tablet, drukarka, itp.

13. Jakie dokumenty należy złożyć podczas naboru, aby ubiegać się o stypendium i gdzie mogę je znaleźć?

Ubiegając się o przyznanie stypendium należy złożyć jedynie:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium;
 2. Plan Rozwoju Ucznia wraz z załącznikiem (kwestionariuszem osobowym kandydata na opiekuna dydaktycznego);
 3. kserokopię świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2018/2019, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

Ponadto Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie dodatkowych punktów zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, tj.:

- kserokopie zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty konkursów, olimpiad
  i/lub turniejów, o których mowa w § 5 i § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
  konkursów, turniejów i olimpiad
 (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.), które
  dotyczą tylko przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych lub ICT,
  potwierdzone za zgodność z oryginałem;

- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,     
  potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

14. Czy ocenę z religii oraz zajęć dodatkowych ujętych na świadectwie należy wliczać do średniej ze wszystkich ocen?

TAK. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

15. Jakie przedmioty mogą zostać wykazane w ramach przedmiotów kierunkowych, z których należy wykazać średnią ocen na poziomie 5,33?

Należy wykazać obligatoryjnie matematykę, jeden z języków obcych nowożytnych oraz jeden wybrany przez ucznia/uczennicę pozostały przedmiot z następującej grupy: przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, geografia, fizyka (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) oraz przedmiot uzupełniający przyroda; przedmioty ICT.

Z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie ocen z przedmiotów kierunkowych wyszczególnionych na świadectwie szkolnym wydanym na zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

16.. Czy w roku szkolnym 2019/2020 jeden nauczyciel/pedagog szkolny/doradca zawodowy może w ramach projektu sprawować opiekę dydaktyczną nad kilkunastoma uczniami/uczennicami?

NIE. Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu, jeden opiekun dydaktyczny może sprawować opiekę dydaktyczną nad maksymalnie siedmioma uczniami.


17. Jaką rolę w procesie ubiegania się o stypendium odgrywa opiekun dydaktyczny?

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. września 2019 r. do czerwca 2020 r.), podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach.

Rolą opiekuna dydaktycznego jest:

 1. sporządzenie wspólnie z uczniem lub zaakceptowanie sporządzonego przez Wnioskodawcę Planu Rozwoju Ucznia;
 2. pomoc w realizacji Planu Rozwoju Ucznia, w tym przede wszystkim wskazanych
  w nim celów edukacyjnych;
 3. pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów przez Stypendystę;
 4. wsparcie Stypendysty w wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne;
 5. monitoring osiągnięć edukacyjnych stypendysty;
 6. przygotowanie na koniec roku szkolnego 2019/2020 sprawozdania z realizacji PRU;
 7. zaangażowanie w realizację zadań i czynności ze stypendystą wymienionych w punktach 1-6, pisemne informowanie o zaistnieniu wymienionych w § 10 ust. 1 Regulaminu przesłanek do pozbawienia stypendysty prawa do otrzymywania stypendium.