Przyznano stypendia w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja”

Informacja dotycząca wyników naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2018/2019.

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja”, która jest dostępna tutaj.

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie stypendium w sumie wpłynęło 1045 wniosków. Powołana przez Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, sporządziła listę rankingową obejmującą grupę 967 osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie.

Wnioski o przyznanie stypendium na liście rankingowej zostały ułożone w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Zgodnie z Regulaminem projektu, w przypadku osób, których wnioski w wyniku oceny merytorycznej otrzymały jednakową liczbę punktów, o kolejności zadecydowała liczba punktów uzyskana za posiadane tytuły laureata i/lub finalisty oraz data i kolejność wpływu wniosku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez któregokolwiek Wnioskodawcę, do projektu przystąpi kolejna osoba z listy rankingowej, tj. uczeń znajdujący się na kolejnym miejscu listy rankingowej.

Stypendia zostały przyznane łącznie 625 uczennicom i uczniom, którzy w najbliższym czasie zostaną poinformowani o tym mailowo.

Wszystkim uczennicom i uczniom, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!


Jednocześnie przypominamy o kolejnej edycji konkursu filmowego pod nazwą „Śląskie. Nakręcamy talenty”,  który ruszy już po wakacjach. Czekamy na ciekawe filmy o tym jak Śląskie nakręciło talenty stypendystów IV edycji projektu.

Poniżej linki do najlepszych filmów z poprzedniej edycji konkursu:

Łukasz Woźniak
Zofia Tyczka
Julia Sobieska
Piotr Rajnisz
Patrycja Orman
Klaudia Mudy
Michał Mrozek
Dawid Karoński
Jolanta Hajduk
Zuzanna Łukasik