Informacja dotycząca składania i oceny wniosków

Dodatkowe informacje dotyczące składania i oceny wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2016/2017.

Szanowni Państwo.

Zespół ds. programu stypendialnego zwraca się z uprzejmą prośbą o sukcesywne składanie wniosków o przyznanie stypendium przez osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja i bezwarunkowo spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe określone w Regulaminie projektu (§ 4 ust. 2). Przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w naborze jest złożenie wniosku wraz z załącznikami w jednym z wyznaczonych miejsc w terminie do 21 października 2016 r. (obowiązuje data wpływu).

Jednocześnie informujemy, iż ocena wszystkich złożonych wniosków o przyznanie stypendium przeprowadzana jest na bieżąco. Ponieważ zidentyfikowano w nich liczne uchybienia formalne, prosimy wszystkich zainteresowanych o staranne wypełnianie dokumentacji projektowej, zapoznanie się ze wszelkimi uwagami i przypisami zawartymi we wniosku oraz PRU, podpisanie ich w wyznaczonych miejscach (tj. w części VI wniosku oraz VIII PRU przez Wnioskodawcę, w części IX PRU oraz w załączniku do PRU przez kandydata na opiekuna dydaktycznego) oraz dokładne przeanalizowanie, czy składane wraz z wnioskiem załączniki są prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem (przykładowo: czy osoba potwierdzająca zgodność z oryginałem kopii świadectwa z zakończenia roku szkolnego 2015/2016 złożyła podpisy na każdej z zapisanych stron dokumentu). W przypadku zidentyfikowania we wniosku możliwych do skorygowania uchybień formalnych, Wnioskodawcy zostaną pisemnie o tym poinformowani i wezwani do uzupełnienia braków. Prosimy też, aby Plany wydatków w części VI PRU były sporządzone możliwie najbardziej szczegółowo. Wydatki, które będą planowane zbyt ogólnie (np. wyposażenie miejsca domowej nauki bez podania konkretnego mebla/sprzętu planowanego do zakupu) będą kwestionowane przez oceniających, a Wnioskodawcy zostaną pisemnie poproszeni o ich wyjaśnienie.

Zatwierdzenie listy rankingowej stypendystów zostało zaplanowane na początek roku 2017. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na rozstrzygnięcie naboru. Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż konieczność wzywania dużej liczby Wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych skutkować będzie wydłużeniem okresu trwania oceny wniosków, co w konsekwencji opóźni uchwalenie listy rankingowej.

Przypominamy również, iż pracownicy Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (p. 164 przy ulicy Ligonia 46) oraz sekretariatów Międzywydziałowych Zespołów Zadaniowych w Bielsku-Białej i Częstochowie są odpowiedzialni wyłącznie za przyjmowanie (odbiór) wniosków o przyznanie stypendium oraz pozostałej korespondencji. Celem uzyskania informacji dotyczącej poprawności wypełnienia oraz kompletności wniosku należy skontaktować się z pracownikami projektu pod numerami telefonów 32 77 40 424, 32 77 40 423 oraz 32 77 40 422 lub osobiście w siedzibie Zespołu ds. programu stypendialnego przy ulicy Dąbrowskiego 23, p. 4.22-4.24.