O projekcie

Śląskie - Inwestujemy w talenty jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny.

Projekt w ramach I – VI edycji finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (10%) oraz budżetu Województwa Śląskiego (5%).

Projekt w ramach VII edycji finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), oraz budżetu Województwa Śląskiego (15%).

W ramach edycji od I do III celem projektu było wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

W IV i V edycji projektu wsparcie zostało skierowane do młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych.

W ramach projektu uczniom i uczennicom przyznawane są stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy).

Uczniowie i uczennice w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem tej opieki jest przede wszystkim wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w edycjach i każdorazowo obejmuje okres danego roku szkolnego:

I EDYCJA rok szkolny 2015 / 2016 (okres trwania: 1 czerwca 2015 r. – 31 lipca 2016 r.)

Całkowita wartość projektu: 3 625 760,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 081 896,00 zł

Efekty:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
w programie – 460 osób, w tym 204 kobiety i 256 mężczyzn

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 460 osób, w tym 204 kobiety i 256 mężczyzn

II EDYCJA rok szkolny 2016 / 2017 (okres trwania: 1 sierpnia 2016 r. – 31 lipca 2017 r.)

Całkowita wartość projektu: 4 758 470,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 044 699,50 zł

Efekty:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
w programie – 621 osób, w tym 315 kobiet i 306 mężczyzn

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 621 osób, w tym 315 kobiet i 306 mężczyzn

III EDYCJA rok szkolny 2017 / 2018 (okres trwania: 1 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2018 r.)

Całkowita wartość projektu: 4 806 770,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 085 754,50 zł

Efekty:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
w programie – 627 osób, w tym 301 kobiet i 326 mężczyzn

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 627 osób, w tym 301 kobiet i 326 mężczyzn

IV EDYCJA rok szkolny 2018 / 2019 (okres trwania: 1 sierpnia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.)

Całkowita wartość projektu: 5 091 510,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 327 783,50 zł

Efekty:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 631 osób, w tym 364 kobiet i 267 mężczyzn

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 631 osób, w tym 364 kobiet i 267 mężczyzn

V EDYCJA rok szkolny 2019 / 2020 (okres trwania: 1 sierpnia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.)

Całkowita wartość projektu: 5 766 640,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 901 644,00 zł

Efekty:

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie – 769 osób, w tym 454 kobiety i 315 mężczyzn

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 769 osób, w tym 454 kobiety i 315 mężczyzn

VI EDYCJA realizowana w ramach dwóch naborów wniosków w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 (okres trwania: 1 sierpnia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.)

Całkowita wartość projektu: 13 028 840,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 11 074 514,00 zł

Efekty:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 1 554 osoby, w tym 936 kobiet i 618 mężczyzn

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 1 554 osoby, w tym 936 kobiet i 618 mężczyzn

VII EDYCJA rok szkolny 2022 / 2023 (okres trwania: 1 sierpnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.)

Całkowita wartość projektu: 6 993 580,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 944 543,00 zł

Efekty:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 916 osób, w tym 565 kobiet i 351 mężczyzn

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 916 osób, w tym 565 kobiet i 351 mężczyzn