Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wnioskowania o stypendium oraz uczestnictwa w projekcie

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wnioskowania o stypendium oraz uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2022/2023

 1. Jakie zmiany wprowadzono w sposobie przygotowania Wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja, w roku szkolnym 2022/2023?

  Wnioskujący o przyznanie stypendium w ramach naboru w roku szkolnym 2022/2023, mogą przygotować Wnioski o udzielenie stypendium wyłącznie za pomocą Aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium (dalej „Aplikacja”), udostępnionej na stronie internetowej projektu. Wszystkie informacje dotyczące ww. Aplikacji, zawarte są w Regulaminie Użytkownika Aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2022/2023” w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”, udostępnionym na stronie internetowej Aplikacji.
 2. W jaki sposób można złożyć Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja?

  Nabór Wniosków będzie prowadzony w dwóch formach: a) Przy wykorzystaniu platformy elektronicznej ePUAP (forma elektroniczna). Wniosek wraz z załącznikami zostanie podpisany za pomocą podpisu zaufanego za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego z wykorzystaniem ww. platformy elektronicznej (Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pomocniczymi: Jak wysłać wniosek o stypendium za pomocą platformy ePUAP, Jak założyć konto na platformie ePUAP), b) W formie papierowej (pisemnej), poprzez złożenie podpisanego Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze Wniosków. Wybór formy złożenia wniosku (elektronicznej lub pisemnej/papierowej) należy do Wnioskodawcy. Rekomenduje się składanie Wniosków o przyznanie stypendium poprzez darmową platformę ePUAP – jako łatwy, bezpieczny i bardzo sprawny sposób przekazania dokumentów.
 3. Czym jest ePUAP i do czego służy?

  ePUAP to skrót od nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Dzięki tej internetowej platformie  można bezpłatnie  załatwić wiele spraw w urzędach bez wychodzenia z domu – w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu, szybko, wygodnie i bez kolejek. ePUAP jest platformą bezpłatną, można się do niej zalogować wchodząc na stronę epuap.gov.pl. W VII edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, Departament EFS rekomenduje składanie Wniosków o przyznanie stypendium przez platformę ePUAP.
 4. Dlaczego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego rekomenduje składanie Wniosków o przyznanie stypendium za pomocą platformy ePUAP?

  Departament EFS zaleca składanie Wniosków o przyznanie stypendium, poprzez darmową platformę ePUAP, jako bezpieczny i sprawny sposób przekazywania dokumentów. Ważnym argumentem za składaniem Wniosków w wersji elektronicznej jest również przestrzeganie i realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczanie tworzenia i przepływu dokumentów w formie papierowej.
 5. Czym jest oraz w jaki sposób założyć profil zaufany?

  Profil Zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Umożliwia złożenie podpisu w formie elektronicznej. Za pomocą Profilu Zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w Internecie oraz możesz podpisać Wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Profil Zaufany można założyć bezpłatnie za pomocą strony internetowej: pz.gov.pl. Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego, w którym krok po kroku pokazujemy jak łatwo i szybko można złożyć konto na platformie ePUAP. Film dostępny jest tutaj.

 6. W jaki sposób można złożyć Wniosek o przyznanie stypendium za pomocą platformy ePUAP?

  Jeśli wcześniej Państwo nie korzystali z platformy ePUAP to należy postępować według następujących kroków:
  1. Zarejestrować się na platformie ePUAP za pomocą strony internetowej: gov.pl.
  2. Zalogować się na platformę ePUAP
  3. Rozpocząć załatwianie nowej sprawy w sekcji sprawy ogólne, poprzez wybór - „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”
  4. Załączyć wypełnione dokumenty tj. Wniosek o przyznanie stypendium, skan oświadczenia kandydata na opiekuna dydaktycznego, skan świadectwa szkolnego oraz ewentualne dodatkowe załączniki określone w Regulaminie przyznawania stypendium (dalej „Regulamin”).
  5. Podpisać załączone dokumenty za pomocą Profilu Zaufanego.
  6. Wysłać podpisany Wniosek za pomocą platformy ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Założyć Profil Zaufany za pomocą strony internetowej: gov.pl.
 7. Jakie są kryteria obowiązkowe?

  Kryteriami obowiązkowymi w VII edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” są: Dla uczniów/uczennic klas 1 szkoły ponadpodstawowej: 1) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego; 2) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,67”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja, z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z dwóch przedmiotów ocenę 6,00, a z jednego przedmiotu ocenę co najmniej 5,00. 3) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,51”. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego, wydanego na zakończenie roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium. Dla uczniów/uczennic klas 2,3,4,5 szkoły ponadpodstawowej: 1) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na teranie województwa śląskiego; 2) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,33”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a co najmniej: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00; 3) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym na poziomie co najmniej "5,18".
 8. Jakie kryteria dodatkowe obowiązują w VII edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty" oraz czy uczeń/uczennica musi je spełniać?

  Kryteria dodatkowe są dodatkowo punktowane, co w konsekwencji pozwala na uplasowanie się ucznia/uczennicy na wyższym miejscu listy rankingowej. Aby złożyć Wniosek o stypendium, uczeń/uczennica nie musi spełniać żadnego z kryteriów dodatkowych. Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty: Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej: uzyskanie w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe. Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej: uzyskanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe. Kryteria dodatkowe wspólne dla klas 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej: realizacja w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, indywidulanego programu lub toku nauki, ze względu na szczególne uzdolnienia, z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych lub przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich obowiązujących przedmiotów, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie; uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.
 9. Jakie dokumenty należy złożyć podczas naboru, aby ubiegać się o stypendium i gdzie mogę je znaleźć?

  Ubiegając się o przyznanie stypendium należy złożyć obowiązkowo: Wniosek o przyznanie stypendium; Podpisane oświadczenie kandydata na Opiekuna dydaktycznego Stypendysty; Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Ponadto Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie punktów w ramach kryteriów dodatkowych, zobowiązany jest dołączyć do Wniosku, następujące dokumenty poświadczające spełnienie poszczególnych kryteriów: Zaświadczenie/a o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty konkursów, olimpiad i/lub turniejów, o których mowa w § 5 i § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2020 poz. 1036), które dotyczą przedmiotów kluczowych oraz przedmiotów pozostałych; zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, ze względu na szczególne uzdolnienia z przedmiotów kluczowych, przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wydane zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisami wykonawczymi lub inny dokument, wydany przez Dyrektora szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, potwierdzający realizację przez ucznia indywidulanego programu lub toku nauki, ze względu na szczególne uzdolnienia z przedmiotów kluczowych, przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, zawierające co najmniej: nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, rok szkolny, w którym był realizowany indywidulany program lub tok nauki, nazwę przedmiotu oraz podpis Dyrektora, aktualne na dzień składania Wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. W przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi - aktualny na dzień składania wniosku dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.
 10. Jaki dokument potwierdza spełnienie kryterium dodatkowego, dotyczącego zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki?

  Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja” jest to: zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, ze względu na szczególne uzdolnienia z przedmiotów kluczowych, przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wydane zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisami wykonawczymi lub inny dokument, wydany przez Dyrektora szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, potwierdzający realizację przez ucznia indywidulanego programu lub toku nauki, ze względu na szczególne uzdolnienia z przedmiotów kluczowych, przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, zawierające co najmniej: nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, rok szkolny, w którym był realizowany indywidulany program lub tok nauki, nazwę przedmiotu oraz podpis Dyrektora. Zaświadczenie ze szkoły i/lub Opinia Rady Pedagogicznej Szkoły i/lub Opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej tj. dokumenty dotyczące jedynie możliwości uczestnictwa ucznia/uczennicy w indywidualnym toku nauki bądź programie nauczania, nie są wystarczające w celu potwierdzenia przedmiotowego kryterium.
 11. W jaki sposób weryfikowane będzie kryterium dodatkowe: uczeń/uczennica z niepełnosprawnościami?

  Aby uzyskać dodatkowe punkty w ramach ww. kryterium, do Wniosku należy dołączyć aktualne na dzień składania Wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. W przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi - aktualny na dzień składania wniosku dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.
 12. Czy spełnienie kryterium dodatkowo punktowanego dotyczącego konkursów, olimpiad/turniejów będzie potwierdzał dyplom dołączony do Wniosku?

  NIE. Spełnienie kryterium dodatkowego zostanie potwierdzone wyłącznie poprzez dołączenie zaświadczenia (uzyskanego w roku szkolnym 2022/2023) wydanego laureatowi lub finaliście przez organizatora konkursu/olimpiady/turnieju, który został zorganizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036, z późn. zm.). W ramach ocenianego kryterium honorowane będą zaświadczenia z konkursów/olimpiad/turniejów, związanych z przedmiotami kluczowymi (matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub informatycznymi) oraz przedmiotami pozostałymi. Dyplomy oraz inne zaświadczenia (uzyskane w konkursach szkolnych, gminnych lub powiatowych, konkursach typu „Kangur”, „Jonasz”, „Omnibus”, „Albus”, „Olimpus” „Bóbr”, „Nudna Matematyka", „Śląski Konkurs Matematyczny" itp., a także olimpiadach i zawodach sportowych), nie potwierdzają spełnienia kryterium dodatkowego, co oznacza, że nie będą one brane pod uwagę (punktowane) podczas oceny Wniosku.
 13. Czy uczeń/uczennica uczęszczający do szkoły podstawowej może ubiegać się o przyznanie stypendium?

  NIE. O stypendium mogą ubiegać się jedynie uczniowie szkół ponadpodstawowych - liceów i techników.
 14. Czy uczeń będący mieszkańcem województwa śląskiego, uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie innego województwa może ubiegać się o stypendium w ramach projektu?

  NIE. Uczęszczanie do szkoły zlokalizowanej na terenie innego województwa niż śląskie uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.
 15. Czy uczeń niebędący mieszkańcem województwa śląskiego, ale uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie województwa śląskiego może ubiegać się o stypendium w ramach projektu?

  TAK.  Aby ubiegać się o stypendium w ramach projektu, wystarczy uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej, zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego.
 16. Czy składając Wniosek o przyznanie stypendium w formie papierowej (pisemnej) decyduje data stempla pocztowego?

  NIE. Datą złożenia Wniosku o przyznanie stypendium w formie pisemnej jest data jego wpływu do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Biura Zamiejscowego w Bielsku-Białej oraz Biura Zamiejscowego w Częstochowie. Wnioski można nadać w placówce pocztowej operatora publicznego, niemniej jednak dokumenty, które wpłyną na jeden ze wskazanych powyżej adresów po 31 października 2022 r., zostaną rozpatrzone negatywnie.
 17. W jaki sposób otrzymam potwierdzenie Wniosku złożonego przez ePUAP?

  Potwierdzeniem złożenia Wniosku poprzez platformę ePUAP jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które dla instytucji publicznych ma formę Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) i jest dowodem dostarczenia dokumentu elektronicznego na skrzynkę kontaktową ePUAP. UPO/UPP jest formą elektronicznej zwrotki i jest również podpisane elektronicznie.
 18. Gdzie znajduje się adres skrytki ePUAP, który trzeba wykazać we Wniosku o przyznanie stypendium?

  Adres skrytki ePUAP znajdziesz na swoim koncie ePUAP, sprawdzisz to w sposób następujący: 1) zaloguj się na swoje konto ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal), 2) kliknij w „MOJA SKRZYNKA”, 3) następnie wybierz OPERACJE - pojawi się komunikat „INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE SKRZYNKI” kliknij w „+”, rozwinie się lista, 4) Twój adres skrzynki ePUAP znajduje się pod pozycją „LISTA ADRESÓW SKRYTEK DLA DANEJ SKRZYNKI”, 5) Adres skrzynki ePUAP to ciąg znaków z powyższej zakładki np.: /Jan_Kowalski/domyslna.– Prosimy o dokładne przepisanie wszystkich znaków.
 19. O czym należy pamiętać składając Wniosek w formie papierowej (pisemnej)?

  Należy pamiętać o złożeniu, wraz z Wnioskiem wymaganych załączników: Podpisanego oświadczenia kandydata na Opiekuna dydaktycznego Stypendysty; Świadectwa szkolnego wydane na zakończenie roku szkolnego 2021/2022. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, należy dołączyć do Wniosku dokumenty poświadczające spełnienie poszczególnych kryteriów (kserokopie zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata/finalisty konkursów, olimpiad i/lub turniejów, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki ze względu na szczególne uzdolnienia itp., bądź kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ucznia/uczennicy).
 20. Czy stypendium może być wydatkowane na dowolny cel?

  NIE. Co do zasady ponoszone wydatki muszą być zgodne z katalogiem znajdującym się w § 8 ust. 4 Regulaminu oraz zgodne z celami edukacyjnymi i potrzebami naukowymi ucznia określonymi w Planie Rozwoju Ucznia (część B Wniosku). Szczegółowy opis wydatków kwalifikowalnych w obrębie poszczególnych katalogów, zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się możliwość planowania lub ponoszenia wydatków nieuwzględnionych we wspomnianym katalogu pod warunkiem, że będą one służyć realizacji celów określonych w Planie Rozwoju Ucznia (część B Wniosku), uzyskają akceptację kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty, a także zostaną szczegółowo uzasadnione w części VIII Wniosku o przyznanie stypendium. Cała kwota stypendium (tj. 5 000,00 zł) musi być wydatkowana w czasie trwania roku szkolnego 2022/2023 tj. w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wszelkie wydatki ponoszone ze środków stypendialnych muszą być ponoszone w sposób efektywny i gospodarny, co oznacza, m. in. konieczność dokonywania zakupów z uwzględnieniem cen rynkowych.
 21. Czy uczestnictwo w poprzednich edycjach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” wyklucza możliwość wnioskowania o stypendium w obecnym roku szkolnym?

  NIE. Udział w poprzednich edycjach projektu stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego, nie wyklucza możliwości wnioskowania o stypendium w obecnym roku szkolnym w ramach VII edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty".
 22. Czy jeżeli uczestniczyłem w poprzednich edycjach projektu „Śląskie. Inwestujemy w  talenty" mam jakieś ograniczenia w wydatkowaniu stypendium?

  W przypadku Stypendystów, którzy uczestniczyli w poprzedniej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, planowanie zakupu przedmiotów, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2  – 4 Regulaminu, tożsamych z już zakupionymi ze środków stypendialnych, otrzymanych w ramach poprzedniej edycji projektu, jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. W szczególności dotyczy to mebli, urządzeń elektronicznych oraz sprzętów komputerowych takich jak monitor, laptop, tablet, drukarka, itp. Dodatkowo, należy pamiętać, że w przypadku pobierania przez Stypendystę stypendium w ramach przedmiotowego projektu oraz innych stypendiów przyznawanych za wyniki w nauce, finansowanych ze środków publicznych, niedopuszczalne jest ponoszenie z nich tych samych kosztów. Podwójne finansowanie wydatków, skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanego wcześniej stypendium w wysokości wydatków podwójnie sfinansowanych wraz z odsetkami.

 23. . Czy w roku szkolnym 2022/2023 jeden nauczyciel/pedagog szkolny/doradca zawodowy może w ramach projektu sprawować opiekę dydaktyczną nad kilkunastoma/kilkudziesięcioma uczniami/uczennicami? NIE. Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu, jeden opiekun dydaktyczny może sprawować opiekę dydaktyczną nad maksymalnie siedmioma uczniami.
 24. Jaką rolę w procesie ubiegania się o stypendium odgrywa opiekun dydaktyczny?

  Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2022 r. do czerwca 2023 r.), podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Rolą opiekuna dydaktycznego jest:
  1. sporządzenie wspólnie z uczniem lub zaakceptowanie sporządzonego przez Wnioskodawcę Planu Rozwoju Ucznia (część B. Wniosku);
  2. pomoc w realizacji Planu Rozwoju Ucznia (część B. Wniosku), w tym przede wszystkim wskazanych w nim celów edukacyjnych;
  3. pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów przez Stypendystę;
  4. wsparcie Stypendysty w wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne;
  5. monitoring osiągnięć edukacyjnych Stypendysty;
  6. przygotowanie na koniec roku szkolnego 2022/2023 sprawozdania z realizacji PRU (część B. Wniosku);
  7. zaangażowanie w realizację zadań i czynności ze stypendystą wymienionych w punktach 1-6, pisemne informowanie o zaistnieniu wymienionych w § 10 ust. 1 Regulaminu przesłanek do pozbawienia stypendysty prawa do otrzymywania stypendium.