Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wnioskowania o stypendium oraz uczestnictwa w projekcie

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wnioskowania o stypendium oraz uczestnictwa w projekcie.


 1. Czy składając wniosek o przyznanie stypendium decyduje data stempla pocztowego?

NIE. Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do:

- kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46,

lub

- kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,

lub

- kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.

Wnioski można dostarczyć osobiście bądź nadać w placówce pocztowej operatora publicznego, niemniej jednak dokumenty, które wpłyną na jeden ze wskazanych powyżej adresów po 27 października 2017 r. nie będą podlegały ocenie.

 1. Czy miejscem stałego zamieszkania niepełnoletniego dziecka jest miejsce jego stałego pobytu (internat, pobyt u rodziny) lub miejsce zameldowania na pobyt stały?

NIE. Miejscem zamieszkania osoby niepełnoletniej jest miejsce zamieszkiwania rodziców lub rodzica, któremu powierzono sprawowanie władzy rodzicielskiej (ewentualnie opiekuna prawnego jeżeli takiego ustanowiono). Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 1. Czy uczeń będący mieszkańcem województwa śląskiego, uczęszczający do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie innego województwa może ubiegać się o stypendium w ramach projektu?

TAK. Uczęszczanie do szkoły zlokalizowanej na terenie innego województwa niż śląskie nie ogranicza możliwości uczestnictwa w projekcie.

 1. Czy należy spełniać wszystkie kryteria obowiązkowe, aby móc otrzymać stypendium?

TAK. Stypendium może zostać przyznane jedynie osobie, która spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe, w tym kryterium dotyczące wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego.

 1. Czy wyniki z poszczególnych części sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego uzyskane z matematyki i języka obcego nowożytnego należy sumować?

NIE. Szczegółowych wyników uzyskanych z matematyki oraz języka obcego nie należy sumować. Uczeń spełnia kryterium obowiązkowe wyłącznie w sytuacji, gdy na sprawdzianie zewnętrznym na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminie gimnazjalnym uzyskał 100% z matematyki oraz co najmniej 97,5% z języka obcego nowożytnego.

Przykładowo, zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach z egzaminu gimnazjalnego uczeń uzyskał 100% punktów z języka angielskiego i 97,5% punktów z matematyki - w tej sytuacji kryterium obowiązkowe dotyczące wyniku uzyskanego z egzaminu gimnazjalnego nie jest spełnione i wniosek zostanie oceniony negatywnie.

 1. W jaki sposób sprawdzić, czy spełniam kryterium obowiązkowe dotyczące wyniku uzyskanego z sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego?
a) w przypadku ucznia klasy gimnazjalnej należy sprawdzić czy w części pierwszej zaświadczenia o szczegółowych wynikach ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej wynik z matematyki wynosi 100% oraz czy w części drugiej zaświadczenia wynik z języka obcego wynosi co najmniej 97,5%;
b) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej należy sprawdzić, czy na zaświadczeniu z egzaminu gimnazjalnego, wynik uzyskany z zakresu matematyki w części matematyczno-przyrodniczej wynosi 100% oraz czy wynik z zakresu języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (poziom nie jest istotny) wynosi co najmniej 97,5%

7. Czy uczeń musi spełniać obowiązkowo co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych?

NIE. Aby otrzymać stypendium, uczeń/uczennica nie musi spełniać kryteriów dodatkowych. Kryteria te są kryteriami punktowanymi dodatkowo, co w konsekwencji pozwala na umieszczenie ucznia na wyższym miejscu listy rankingowej.

 1. Czy kserokopie dokumentów składane wraz z wnioskiem (świadectwo z zakończenia roku szkolnego 2016/2017, zaświadczenie o szczegółowych wynikach uzyskanych ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem?

TAK. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” na każdej z zapisanych stron przez Wnioskodawcę.

 1. Czy spełnienie kryterium dodatkowo punktowanego w zakresie olimpiad/turniejów/konkursów będzie potwierdzał każdy dyplom dołączony do wniosku?

NIE. Spełnienie kryterium dodatkowego nie zostanie potwierdzone za pomocą dołączonych dyplomów, a wyłącznie poprzez zaświadczenia (uzyskane w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017) wydane laureatowi lub finaliście przez organizatora konkursu/olimpiady/turnieju, przeprowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125, z późn. zm.).

W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT.

Dyplomy oraz inne zaświadczenia (uzyskane w konkursach szkolnych, gminnych lub powiatowych, konkursach typu „Kangur”, „Jonasz”, „Omnibus”, „Albus”, "Olimpus" „Bóbr”, "Nudna Matematyka", Śląski Konkurs Matematyczny", a także olimpiadach i zawodach sportowych) nie potwierdzają, zgodnie z Regulaminem, spełnienia kryterium dodatkowego, co oznacza, że nie są brane pod uwagę (punktowane) podczas oceny wniosku.

 1. Czy we wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu obowiązkowe jest wskazanie numeru rachunku bankowego celem przekazania ewentualnego stypendium?

NIE. Jeśli uczeń/rodzice ucznia nie posiadają rachunku bankowego w chwili wypełniania wniosku, punkt II.11 należy pozostawić nieuzupełniony. W sytuacji tej, przed podpisaniem umowy stypendialnej, wnioskodawca/stypendysta zobowiązany jest do założenia konta i dostarczenia jego numeru do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.

Należy jednakże zauważyć, iż wskazanie we wniosku danych dotyczących konta bankowego znacznie przyspieszy ewentualne zawarcie umowy stypendialnej i wypłatę stypendium. Dysponentem konta bankowego może być uczeń, jego rodzic (rodzice) lub opiekun prawny (opiekunowie).

 1. Jakiego rodzaju otrzymywane inne wsparcie stypendialne wyklucza możliwość uczestnictwa w projekcie?

W III edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty jedno z kryteriów związane jest ze stypendiami otrzymanymi przez ucznia/uczennicę z innych źródeł. W szczególności dotyczy to pochodzącego ze środków publicznych finansowego wsparcia udzielanego za wyniki w nauce. Stypendium w ramach III edycji projektu nie mogą otrzymać osoby, którym przyznano na okres trwania / wypłacono w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 inne stypendium spełniające łącznie następujące warunki:

 1. finansowane jest ze środków publicznych (np. stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia udzielane przez samorząd terytorialny, stypendia udzielane przez dyrektorów szkół, itp.);

oraz

 1. udzielone zostało za wyniki w nauce;

oraz

 1. jego sumaryczna wartość w skali roku szkolnego przewyższa kwotę 1 180,00 zł, tj. dziesięciokrotność kwoty (10*180,00 zł), o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r. poz. 1238).

Stypendia za wyniki w nauce, finansowane ze środków publicznych, których sumaryczna wartość w skali roku szkolnego wynosi mniej niż 1 180,00 PLN oraz pozostałe formy wsparcia stypendialnego (np. stypendia socjalne i sportowe), nie ograniczają możliwości uczestnictwa w projekcie Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja, pod warunkiem rozliczania w nich przez Wnioskodawcę innych wydatków, niż te ponoszone w ramach projektu – zakaz podwójnego finansowania wydatków.

 1. Czy stypendium może być wydatkowane na dowolny cel?

NIE. Co do zasady ponoszone wydatki muszą być zgodne z katalogiem wydatków znajdującym się w § 8 ust. 4 Regulaminu oraz zgodne z celami edukacyjnymi i potrzebami naukowymi ucznia określonymi w Planie Rozwoju Ucznia.

Dopuszcza się możliwość planowania lub ponoszenia wydatków nieuwzględnionych we wspomnianym katalogu pod warunkiem, że będą one służyć realizacji celów określonych w Planie Rozwoju Ucznia, uzyskają akceptację kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty na etapie składania wniosku o przyznanie stypendium oraz na etapie rozliczania wydatków opiekuna dydaktycznego stypendysty, a także z zostaną szczegółowo uzasadnione w punkcie VIII PRU.

Cała kwota stypendium (tj. 5 000,00 zł) winna być wydatkowana w czasie trwania roku szkolnego 2017/2018 (tj. w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.).

Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wszelkie wydatki ponoszone ze środków stypendialnych muszą być ponoszone w sposób efektywny i gospodarny, co oznacza m. in. konieczność dokonywania zakupów z zachowaniem cen rynkowych.

 1. Czy uczestnictwo w I bądź II edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty wyklucza możliwość wnioskowania o stypendium w obecnym roku szkolnym?

NIE. Udział w poprzednich edycjach projektu stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego nie wyklucza możliwości wnioskowania o stypendium w obecnym roku szkolnym w ramach III edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty.

 1. Czy jeżeli uczestniczyłem w poprzednich edycjach projektu Śląskie. Inwestujemy w talentymam jakieś ograniczenia w wydatkowaniu stypendium?

TAK. W przypadku stypendystów, którzy uczestniczyli w I bądź II edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty, nie jest zasadne planowanie zakupu sprzętu tożsamego z zakupionym ze środków stypendialnych otrzymanych w ramach poprzednich edycji projektu. W szczególności dotyczy to mebli, urządzeń elektronicznych oraz sprzętów komputerowych takich jak monitor, laptop, tablet, drukarka, itp., wykazanych w sprawozdaniu z realizacji PRU ucznia, w ramach poprzednich edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty.

 1. Jakie dokumenty należy złożyć podczas naboru, aby ubiegać się o stypendium i gdzie mogę je znaleźć?

Ubiegając się o przyznanie stypendium należy złożyć jedynie:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium;
 2. Plan Rozwoju Ucznia wraz z załącznikiem (kwestionariusz osobowy kandydata na opiekuna dydaktycznego);
 3. kserokopię świadectwa szkolnego na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę;
 4. kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów klas gimnazjalnych) lub egzaminu gimnazjalnego (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę;

Ponadto Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie dodatkowych punktów zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, tj.:

- kserokopie zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty konkursów, olimpiad i/lub turniejów, o których mowa w § 5 i § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.), które dotyczą tylko przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych lub ICT, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę;

- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę.

 1. Czy ocenę z religii oraz zajęć dodatkowych ujętych na świadectwie należy wliczać do średniej ze wszystkich ocen?

TAK. Do średniej ocen ze wszystkich przedmiotów należy wliczać oceny z religii, etyki oraz innych zajęć dodatkowych (np. chór, zajęcia teatralne, język obcy, itp.), jeśli oceny z tych przedmiotów/zajęć znajdują się na świadectwie.

 1. Czy data wpływu wniosku ma jakieś znaczenie podczas jego oceny?

TAK. Zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu, jeżeli dwoje lub więcej uczniów/uczennic w trakcie oceny merytorycznej otrzyma jednakową łączną liczbę punktów oraz jednakową liczbę punktów w ramach kryterium dodatkowego dotyczącego osiągnięć w olimpiadach/konkursach/turniejach, wniosek złożony wcześniej znajdzie się wyżej na liście rankingowej, co może decydować o otrzymaniu stypendium.

 1. Jaką rolę w procesie ubiegania się o stypendium odgrywa opiekun dydaktyczny?

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. września 2017 r. do czerwca 2018 r.), podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach.

Rolą opiekuna dydaktycznego jest:

 1. sporządzenie wspólnie z uczniem lub zaakceptowanie sporządzonego przez wnioskodawcę Planu Rozwoju Ucznia;
 2. pomoc w realizacji PRU;
 3. pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów;
 4. wsparcie stypendysty w wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne;
 5. monitoring osiągnięć edukacyjnych stypendysty;
 6. przygotowanie na koniec roku szkolnego 2017/2018 sprawozdania
  z realizacji PRU;
 7. zaangażowanie w realizację zadań i czynności ze stypendystą wymienionych w punktach 1-6, w wymiarze 2 godzin zegarowych w każdym miesiącu sprawowania opieki i prowadzenia przez cały rok szkolny 2017/2018 protokołu godzin i zadań, z którego będzie ono wynikać;
 8. pisemne informowanie o zaistnieniu wymienionych w § 10 1 Regulaminu przesłanek do pozbawienia stypendysty prawa do otrzymywania stypendium.

19. Czy w roku szkolnym 2017/2018 jeden nauczyciel/pedagog szkolny/doradca zawodowy może w ramach projektu sprawować opiekę dydaktyczną nad kilkunastoma uczniami/uczennicami?

NIE. Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminujeden opiekun dydaktyczny może sprawować opiekę dydaktyczną nad maksymalnie siedmioma uczniami. Weryfikacja liczby stypendystów przypadających na jednego opiekuna zostanie przeprowadzona po zatwierdzeniu listy rankingowej i będzie warunkować zawarcie z nim umowy cywilnoprawnej.