Projekt stypendialny w roku szkolnym 2016/2017.

Informacja dotycząca przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja".

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że na ostatniej sesji, która odbyła się 27 czerwca 2016 r., Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą nr V/25/9/2016 Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będący podstawowym dokumentem regulującym zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017.

Stypendia w wysokości 500,00 zł miesięcznie udzielane będą przez Zarząd Województwa Śląskiego na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017, tzn. za miesiące od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Przyjmuje się, iż na zasadach określonych w Regulaminie, stypendium zostanie przyznane 600 uczniom, w szczególności uzdolnionym w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.

W stosunku do Regulaminu, który obowiązywał w trakcie trwania I edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” najważniejsze wprowadzone zmiany są następujące:

a) zmodyfikowano kryterium podstawowe dotyczące wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego. W ramach przedmiotowego kryterium, aby móc ubiegać się o stypendium konieczne będzie uzyskanie:

- w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – 100% punktów z matematyki oraz co najmniej 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 wynik winien wynosić co najmniej 97,5% możliwych do uzyskania punktów (tj.39 punktów);

- w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 100% punktów z matematyki oraz co najmniej 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

b) zmodyfikowano kryterium podstawowe dotyczące niepobierania innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych. W czasie trwania roku szkolnego 2016/2017 w ramach kryterium obowiązkowego dopuszcza się możliwość otrzymywania przez ucznia w roku szkolnym 2016/2017 innego wsparcia stypendialnego, do kwoty nie przekraczającej 1 180,00 zł;

c) zmodyfikowano postanowienia dotyczące opiekunów dydaktycznych stypendystów. W celu poprawy efektywności wykonywanej przez opiekunów pracy postanowiono, że jedna osoba może objąć opieką maksymalnie siedmiu uczniów.

Ogłoszenie informacji o terminie naboru wniosków planowane jest na sierpień 2016 r., kiedy to także opublikowane zostaną wszystkie dokumenty niezbędne do aplikowania o stypendium.

Zachęcamy więc Uczniów, Nauczycieli i Rodziców do monitorowania zamieszczanych na stronie informacji oraz do rozpowszechniania informacji o projekcie.