Przyznano stypendia w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”

Podziękowania za udział w naborze Wyniki naboru

Informacja dotycząca wyników naboru Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2022/2023

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”, która dostępna jest tutaj.

Lista rankingowa obejmuje listę wniosków o przyznanie stypendiów zaakceptowanych pod względem formalnym i ocenionych merytorycznie przez Komisję ds. Oceny Wniosków Stypendialnych i została ułożona w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej.

Wnioski, które otrzymały ocenę negatywną (zero punktów), nie zostały ujęte w Liście rankingowej.

Lista rankingowa zawiera numer Wniosku, który wygenerowany został w Aplikacji (Generatorze Wniosków) podczas wypełniania Wniosku, liczbę punktów oraz informację o przyznaniu stypendium. 

W dalszym ciągu mają Państwo dostęp do Aplikacji (Generatora Wniosków), która jest dostępna na stronie internetowej projektu. Aplikacja umożliwia przeglądanie wygenerowanych Wniosków, co pozwala na sprawdzenie numeru Wniosku. 

Zarząd Województwa przyznał w roku szkolnym 2022/2023 stypendia dla 746 uczniów i uczennic, których wnioski znajdują się na ww. Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 746.

W odpowiedzi na nabór Wniosków o przyznanie stypendium wpłynęło ponad 1 260 wniosków. Powołana przez Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, sporządziła Listę rankingową obejmującą 1189 osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie.

Wszystkim uczennicom i uczniom, którzy złożyli Wnioski o przyznanie stypendium gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!