Rok szkolny 2020/2021

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

1. Wniosek o przyznanie stypendium
2. Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego Stypendysty

UWAGA! Należy pamiętać o konieczności dołączenia świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
W przypadku ubiegania się o punkty w ramach kryteriów dodatkowych należy złożyć dokumenty wymienione w § 5 ust. 14  Regulaminu przyznawania stypendiów.

Opieka dydaktyczna

1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia
2. Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym

 

Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie

1. Wzór umowy stypendialnej
2. Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium
3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego stypendysty lub pełnoletniego stypendysty

Regulamin oraz inne wytyczne i dokumenty

1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja
2. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.