Odsyłanie podpisanych umów stypendialnych

Rozpoczęto proces przekazywania podpisanych umów stypendialnych w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”

Informujemy, że rozpoczął się proces przekazywania Państwu podpisanych umów stypendialnych
w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”.

Umowy zostaną do Państwa dostarczone w jednym papierowym egzemplarzu za pośrednictwem operatora pocztowego, Poczty Polskiej S. A.

Jednocześnie przypominamy, iż są Państwo zobligowani zapisami zarówno umowy jak i Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” do:

  1. Złożenia Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego stypendysty lub pełnoletniego stypendysty dotyczące wydatkowania stypendium – w terminie do 30 września 2021 roku. Wypełniony dokument należy przesłać:
◄ za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) podpisując dokument przy użyciu Profilu Zaufanego lub przy pomocy podpisu kwalifikowanego
lub
◄  w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) na poniższy adres:
Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


Korespondencję można również złożyć osobiście jedynie w SKRZYNCE PODAWCZEJ udostępnionej dla klientów Urzędu w Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego od strony ul. Ligonia 46 oraz od strony ul. Jagiellońskiej 25. Wybór tej formy złożenia korespondencji wyklucza potwierdzenie wpływu korespondencji do Urzędu.

Ponadto proszę pamiętać, Wnioskodawca jest zobowiązany do poniesienia wydatków do 31 sierpnia 2021 roku oraz gromadzenia dowodów poniesienia tychże wydatków sfinansowanych z otrzymanego stypendium i przechowywania ich do 31 grudnia 2026 roku.

  1. Wypełnienia Ankiety ewaluacyjnej w formie elektronicznej - w terminie do 30 września 2021 roku. Link do ankiety został do Państwa przesłany na adres e-mail Wnioskodawcy.


Zespół ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty".