Przyznano stypendia w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” II nabór w roku szkolnym 2021/2022

uczniowie sprawdzający wyniki naboru plakat
Informacja dotycząca wyników naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2021/2022
Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” II nabór w roku szkolnym 2021/2022, która dostępna jest tutaj.
Lista rankingowa obejmuje listę wniosków o przyznanie stypendiów zaakceptowanych pod względem formalnym i ocenionych merytorycznie przez Komisję ds. Oceny Wniosków Stypendialnych.

Lista została ułożona w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej.

Mając na uwadze równe i sprawiedliwe traktowanie stypendystów Zarząd Województwa Śląskiego w pierwszej kolejności przyznał stypendia dla 496 Stypendystów, posiadających taką samą ilość punktów oraz posiadających punkty w ramach tych samych kryteriów dodatkowych, tj. na poziomie co najmniej 33 punktów i którzy są wskazani na Liście Rankingowej z adnotacją „kwalifikuje się do przyznania stypendium”.

Po dokonaniu stosownych zmian w Budżecie Województwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 oraz po zatwierdzeniu Aneksu do Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020, stypendium uzyskają następnie uczniowie/uczennice, którzy uzyskali łącznie co najmniej 29 punktów i są wskazani na Liście Rankingowej z adnotacją „rekomendowano do przyznania stypendium”.

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie stypendium w sumie wpłynęły 1852 wnioski. Powołana przez Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, sporządziła Listę rankingową obejmującą grupę osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie. 

Wszystkim uczennicom i uczniom, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!